Privacy en cookiestatement

 

 

1.1 Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het gebruik van de website is gratis, open en vrij voor iedereen.

2.1 Als gebruiker van de website van MyDesires dient u zich te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. U mag als gebruiker met name andere bezoekers niet hinderen en/of schade toebrengen. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of uitingen niet toegestaan;

Handelingen die in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving, Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers, inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van MyDesires en/of derden, handelingen die een commercieel karakter hebben tenzij MyDesires hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website, spamming of uitingen die op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens MyDesires en/of een derde.

2.2 Links naar de website van MyDesires zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de deelnemer/gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van MyDesires bevindt of via de link naar de website van MyDesires wordt gestuurd.

2.3 Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen de website) en framing (het opnemen van informatie van de website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

2.4 De in dit artikel genoemde inbreuken, uitingen, berichten of teksten kunnen naar het vrije oordeel van MyDesires onmiddellijk van de website worden verwijderd.

2.5 Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen en/of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact opnemen met ons. Wij controleren dan de melding en verwijderen de content zo nodig van de website.

3.1 Hoewel de website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan MyDesires u niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie up-to-date, correct en/of compleet is. MyDesires kan verder niet garanderen dat de website is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact op te nemen met ons.

3.2 MyDesires is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens (inbegrepen de door gebruikers geplaatste foto’s, teksten etc.) of opbrengsten, persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van de website, met vertraging en/of het onvermogen om de website te gebruiken, zelfs indien MyDesires van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld.

3.3 MyDesires is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering van elektronische berichten, ongeacht de oorzaak daarvan.

3.4 De website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kunnen daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. MyDesires heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

3.5 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van MyDesires.

3.6 U vrijwaart MyDesires voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, ter zake van of verband houdende met de niet-naleving van de gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door u van de website.

4.1 Op de afgeschermde delen van de website kunnen gebruikers direct berichten sturen aan andere gebruikers. U dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de sitebeheerder van de website van MyDesires besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, of misbruik van de website, of indien er andere dringende redenen zijn deze in te zien. De website van MyDesires is nadrukkelijk niet privé. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender, de ontvanger en de sitebeheerders.

5.1 Het plaatsen van teksten op de website die zijn gekopieerd uit andere bronnen is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan.

5.2 Alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s, producten en/of diensten (hierna: “de informatie”) die via de website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan MyDesires, haar opdrachtnemers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.

5.3 U mag de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in de website zijn opgenomen, uitsluitend gebruiken als informatiemiddel zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van MyDesires, het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, te wijzigingen, te distribueren, te verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

5.4 Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

6.1 MyDesires maakt in sommige gevallen gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen.

6.2 Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de website van MyDesires optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers; tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van site van MyDesires is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

7.1 Indien u een of meerdere bepalingen uit deze gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan MyDesires, heeft MyDesires het recht om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de gebruiksovereenkomst en de wet.

7.2 Door u zelf geplaatste voorwaarden hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen MyDesires en de gebruiker zijn de voorwaarden zoals genoemd in deze gebruiksovereenkomst.

7.3 MyDesires heeft te allen tijde het recht u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.

7.4 U mag als gebruiker op elk gewenst moment uw account beëindigen door contact op te nemen met ons.

7.5 MyDesires behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

7.6 Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen MyDesires en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgeleid aan de bevoegde rechter te Roermond.

8.1 Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact opnemen met ons.

Het team van

Logo MyDesires

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Pin It on Pinterest

Share This